Листовые полотенца V -сл, 1 слой

Листовые полотенца V -сл, 1 слой

Листовые полотенца V 2-сл